اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان در حوزه زیست فناوری

ارائه و انتقال تکنولوژی با همکاری شرکت های اروپایی و آسیایی

اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان در فرآیندهای زیستی بالا‌دستی و پایین‌دست


-مشتقات قندی نشاسته: گلوکز، فروکتوز، دکستروز، مالتوز و غیره

- انواع سوخت‌های سبز: بیودیزل، بیواتانول و بوتانول

-اسید های آلی: سیتریک اسید، استیک اسید و لاکتیک اسید

-الکل های قندی: سوربیتول و زایلیتول مورد استفاده در صنایع غذایی و دارویی

-آنزیم های صنعتی در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و نساجی

-اسید های آمینه: لیزین، تریپتوفان و تریونین در صنایع دارویی و طیور