تامین زنجیره کامل ماشین آلات، انتقال تکنولوژی، مهندسی، نظارت بر اجرا، نظارت بر نصب و راه اندازی در زمینه  پروژهای روغن کشی از دانه های روغنی، تصفیه روغن، تولید پروتئین انسانی سویا، کنسانتره و ایزوله پروتئین سویا، مشتقات چربی و اولئوکمیکال ها


Oil seeds Specifications


 • Oil Content
 • Moisture Content
 • Protein Content

Soybean


 • 18-23%
 • 11-13%
 • 34%

Canola


 • 18-23%
 • 11-13%
 • 34%

Sunflower


 • 18-23%
 • 11-13%
 • 34%

Corn Germ


 • 18-23%
 • 11-13%
 • 34%


Certificatesانجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران
سال 1399

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران
سال 1400
 

Certificates

سال 1400

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

مشاهده گواهی عضویت


سال 1399

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

مشاهده گواهی عضویت


Would you like
to join us?